Projekt pn. „RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi”

Miasto Łódź z dniem 1 lipca 2018 r. rozpoczęło realizację projektu pn. „RE START! Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego: Oś Priorytetowa: IX – Włączenie społeczne, Działanie IX.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.3 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź. Realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków (Lider) oraz Fundacją Św. Rodziny (Partner).

Współpraca jest odpowiedzią na konieczność podjęcia działań skoncentrowanych na aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców rewitalizowanego obszaru miasta Łodzi i ma na celu przywrócenie ich zdolności do pełnienia ról społecznych oraz zawodowych. W projekcie oferowana jest pomoc w wychodzeniu z ubóstwa i bezdomności, która skierowana zostanie do grupy osób bezdomnych, zagrożonych utratą mieszkania, bezdomnością, osób opuszczających zakłady karne, zamieszkujących i przebywających na Obszarze Rewitalizacji Miasta Łodzi, bądź osób przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu.

Przystąpienie do realizacji projektu w partnerstwie ze wskazanymi powyżej instytucjami zapewni prawidłową realizację działań projektowych i efektywną realizację jego założeń.


Metryka strony i historia zmian