Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekt „Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”

Miasto Łódź z dniem 01.04.2018 r. rozpoczęło realizację projektu „Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego: Oś Priorytetowa: IX – Włączenie społeczne, Działanie IX.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.3 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź. Realizowany jest we współpracy z Fundacją Uwolnienie (Lider przedsięwzięcia).

Współpraca zainicjowana została w odpowiedzi na konieczność podjęcia działań skoncentrowanych na aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi w celu przywrócenia ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez działanie Centrum Integracji Społecznej.

Osoby zamieszkujące obszar rewitalizowany miasta często charakteryzują się ubóstwem, niskim poziomem edukacji, nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w życiu społecznym i zawodowym. Fundacja Uwolnienie posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań skierowanych na wspieranie aktywności społecznej i zawodowej, w szczególności poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej MEA.

Przystąpienie do realizacji projektu w partnerstwie ze wskazanym powyżej podmiotem zapewni prawidłową realizację działań projektowych i efektywną realizację założeń projektu.


Metryka strony i historia zmian