„Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszacych (CAOGiS)”

Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki (Lider), realizację projektu „Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszacych (CAOGiS)”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Współpraca jest odpowiedzią na konieczność podjęcia działań skoncentrowanych na aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi w celu przywrócenia ich zdolności do zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do grupy 60 osób z niepełnosprawnością słuchu (OzNS) w szczególności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zamieszkujących obszar rewitalizowany w Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu oraz osoby z ich otoczenia. Będą to członkowie rodziny czy gospodarstwa domowego, których wsparcie w postaci zajęć z zakresu prawidłowego pełnienia ról społecznych przyczyni się do poprawy sytuacji ich bliskich głuchych. Status grupy docelowej na rynku pracy: 23 osoby aktywne zawodowo, 12 osób niepełnoletnich powyżej 15. r.ż., 22 bierne zawodowo i 3 bezrobotne lub poszukujące pracy.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób (32 kobiety i 28 mężczyzn) głuchych i słabosłyszacych zamieszkałych na terenie obszaru rewitalizowanego lub przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu wraz z ich otoczeniem.

Wspólna realizacja projektu przez Miasto Łódź i Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projekt

Termin realizacji projektu: 1.08.2020 r. – 31.07.2022 r.

Kontakt:
Biuro Lidera projektu:
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
tel. 42 231 30 36

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
tel. 42 638 42 40


Metryka strony i historia zmian