Projekt „URBES – podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową”

Projekt „URBES – podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową” 
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Całkowita wartość projektu wynosi 3 876 338,22 zł, z czego 85% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacje o projekcie:


Projekt „URBES – podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową” realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Przedsięwzięcie opracowane zostało w Porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Miastem Łódź i Miastem Poznań.

Głównym celem projektu jest usprawnienie pracy administracji samorządu Miast Partnerskich, poprzez umożliwienie pracownikom Urzędu zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami. 
Ponadto celami szczegółowymi projektu są:

  • identyfikacja deficytów kompetencji pracowników Urzędów w zakresie kierowania projektami;
  • zdobycie przez pracowników wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania projektami;
  • usprawnienie procesów realizacji projektów w Miastach Partnerskich.

W Projekcie weźmie udział ogółem 415 pracowników Urzędów Miast Partnerskich, z czego 50 pracowników Urzędu Miasta Łodzi, którzy pełnią funkcje związane z zarządzaniem projektami oraz zajmują się realizacją projektów.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

  • analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie zarządzania projektami wzbogacona o funkcjonalną analizę stanowisk;
  • szkolenia dotyczące zarządzania projektem i specyfiki pracy projektowej oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania projektami.

Program szkoleniowy będzie miał charakter kompleksowy. Zakłada zajęcia teoretyczne, warsztaty z zarządzania i z obsługi narzędzi służących projektowaniu, a także dostosowanie tych narzędzi do pracy w urzędzie i praktyczne wdrożenie projektów wspierane coachingiem ze strony doświadczonych menedżerów projektów.

Okres realizacji projektu: 01.10.2008 - 28.02.2010 r.

Jednostka realizująca Projekt w Mieście Łodzi: 
Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ 
ul. Piotrkowska 113, 90 – 430 Łódź


Metryka strony i historia zmian