Łódź stawia na aktywność!

Miasto Łódź w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, rozpoczyna realizację projektu pn. „Łódź stawia na aktywność!”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 40 osób pozostających bez pracy. Wsparciem objętych zostanie 15 osób biernych zawodowo oraz 25 bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących obszar rewitalizacji lub przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu:

  1. 22 kobiety
  2. 15 osób o niskich kwalifikacjach
  3. 8 osób w wieku 50 lat i więcej
  4. 10 osób długotrwale bezrobotnych
  5. 4 osoby z niepełnosprawnościami

Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup mogą stanowić do 20% bezrobotnych uczestników projektu.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. Identyfikacja potrzeb i opracowanie indywidualnego planu działania;
  2. Szkolenia zawodowe;
  3. Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu;
  4. Staże zawodowe.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź oraz Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.       

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.10.2022 r.
Wartość projektu ogółem: 768 659,41 zł
Wartość dofinansowanie: 730 226,43 zł

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:
Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska
Ujście, ul. Staszica 15
tel. 794 993 008

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
Urzędu Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 153
tel. 42 638 57 58


Metryka strony i historia zmian