Projekt „e-Łódź Nowe Kwalifikacje”

Projekt "e-Łódź Nowe Kwalifikacje" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość Projektu wynosi 592 026,50 zł. 75% środków finansowych – w kwocie 444 019,87 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe 25% - w kwocie 148 006,63 zł z Budżetu Państwa.

W dniu 17 sierpnia 2007 roku zakończono realizację projektu „e-Łódź Nowe Kwalifikacje” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa. Głównym celem projektu było doskonalenie kadr administracji poprzez 5 – dniowe szkolenia (po 4 godz.) lub 4 - dniowe szkolenie (po 5 godz.). Ich rezultatem było nabycie nowych umiejętności z zakresu posługiwania się oprogramowaniem aplikacyjnym (elektronicznym obiegiem dokumentów) i tym samym polepszenie jakości pracy oraz podniesienie profesjonalnych kwalifikacji zawodowych beneficjentów ostatecznych. Projekt skierowany był do pracujących osób dorosłych zamieszkujących tereny miejskie i wiejskie województwa łódzkiego.

Projekt „e-Łódź Nowe Kwalifikacje” osiągnął bardzo wysokie wskaźniki realizacji. Na 800 beneficjentów ostatecznych 799 osób wzięło udział we wszystkich zajęciach szkoleniowych zaś 797 zdało egzamin końcowy i otrzymało certyfikat ukończenia szkolenia.

„e-Łódź Nowe Kwalifikacje” był projektem koncentrującym się na rozwoju wiedzy z zakresu technologii teleinformatycznych. Wpisywał się w cele wyznaczane przez „Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006” - włączenia Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej oraz wspomagał kwestie horyzontalne, wspólne dla całej Unii Europejskiej, w tym rozwój społeczeństwa informacyjnego - poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych.


Metryka strony i historia zmian