Projekt „Elektroniczny obieg dokumentów dla mieszkańców”

Informacja o projekcie „Elektroniczny obieg dokumentów dla mieszkańców”

Projekt „Elektroniczny obieg dokumentów dla mieszkańców” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Całkowita wartość Projektu wynosi 110 496,76 zł, w tym wydatki kwalifikowane Projektu 100 902,90 zł, wydatki niekwalifikowane - 9 593,86 zł.
75% środków finansowych na realizację Projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 75 677,17 zł, 25% z Budżetu Państwa – 25 225,73 zł.

Informacja o rezultatach projektu

Bezpośrednim celem projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowych w szeroko pojętych technologiach teleinformatycznych w grupie 400 pracujących osób dorosłych, poprzez umożliwienie im nabycia nowych umiejętności z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów.

W ramach projektu przygotowano oraz przeprowadzono 40 piętnastogodzinnych edycji szkoleń obejmujących zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenia były przeznaczone dla dorosłych osób pracujących, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego. Łącznie szkolenie ukończyło 399 beneficjentów ostatecznych uzyskując zaświadczenia potwierdzające pozytywnie zdany egzamin. Główny rezultat projektu to zwiększony poziom wiedzy w zakresie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych, zwiększenie mobilności zawodowej i podniesienie stopnia wiedzy beneficjentów ostatecznych.

Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2005r. do 30 września 2006r.

Jednostka realizująca projekt: Biuro ds. Elektronicznego Urzędu, ul. Piotrkowska 106

Europejski Fundusz Społeczny>>>
Portal Unii Europejskiej>>>


Metryka strony i historia zmian