Szansa dla Ciebie – II edycja

Miasto Łódź realizuje, kolejny w partnerstwie ze Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o., projekt „Szansa dla Ciebie – II edycja”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 25 mieszkańców obszaru rewitalizacji i osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: a) osoby po 50. roku życia; b) kobiety; c) długotrwale bezrobotni; d) osoby z niepełnosprawnościami; e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup, mogą stanowić max. 20% ogólnej liczby osób objętych projektem.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania
  2. warsztat aktywizacji zawodowej
  3. kurs kwalifikacji zawodowej – Opiekun medyczny
  4. kurs kierowcy zawodowego
  5. szkolenia otwarte zgodne z IPD
  6. pośrednictwo pracy
  7. staże zawodowe i subsydiowane zatrudnienie.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź i Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o. (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.        

Projekt będzie wdrażany do końca lipca 2021 r.


Metryka strony i historia zmian