Projekt "Sukces z miasta Łodzi pochodzi"

 

Sukces z miasta Łodzi pochodzi”

Miasto Łódź rozpoczęło w partnerstwie z Fundacją Kamelot (Lider), realizację projektu „Sukces z miasta Łodzi pochodzi”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Miasto Łódź.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji zgodnych z osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy wśród 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn), co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem, (10 osób bezrobotnych, 40 osób długotrwale bezrobotnych i 10 osób bezrobotnych niepełnosprawnych) będących jednocześnie mieszkańcami obszaru rewitalizacji lub przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu.

W  projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • wiek powyżej 18 r.ż.,
 • są bezrobotne,
 • mieszkają na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi lub zostały przeniesione w związku z wdrażaniem tego procesu,
 • posiadają zadłużenie lub są zagrożenie zadłużeniem.

Formy wsparcia w projekcie dla wszystkich uczestników:

 1.  diagnoza potrzeb oraz predyspozycji społeczno-zawodowych,
 2. indywidualne poradnictwo obywatelskie,
 3. indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 4. warsztaty pn. „Gospodarowanie budżetem domowym”,
 5. warsztaty pn. „Prawo w zadłużeniach”,
 6. indywidualne doradztwo zawodowe,
 7. indywidualne pośrednictwo pracy,
 8. szkolenia zawodowe,
 9. staże zawodowe.

Okres realizacji projektu: od 1.08.2020 r. do 31.07.2022
Całkowita wartość projektu: 1 457 613,60 zł

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:
Fundacja Kamelot
90-205 Łódź, ul. Jana Kilińskiego 13 lok. 1
e-mail: fundacjakamelot@gmail.com
tel. 512 835 003

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
Łódź , ul. Piotrkowska 171
tel. 42 272 63 65


Metryka strony i historia zmian