Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

74/2018
Data: 19.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_074_20180320.pdf
73/2018
Data: 19.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_073_20180320.pdf
72/2018
Data: 16.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Jarzynowej 26/28 oraz określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
Treść projektu: p18_072_20180319.pdf
71/2018
Data: 16.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
Treść projektu: p18_071_20180319.pdf
70/2018
Data: 16.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_070_20180319.pdf
69/2018
Data: 16.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Treść projektu: p18_069_20180319.pdf
68/2018
Data: 16.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17
Treść projektu: p18_068_20180319.pdf
67/2018
Data: 12.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść projektu: p18_067_20180314.pdf
66/2018
Data: 12.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2018"
Treść projektu: p18_066_20180314.pdf
65/2018
Data: 12.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lub oddawaniu w użytkowanie wieczyste niektórych nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_065_20180314.pdf
64/2018
Data: 12.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Wierzbowej 44, 44a i 46
Treść projektu: p18_064_20180314.pdf
63/2018
Data: 12.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia interesu prawnego dokonanego uchwałą Nr XXXVI/938/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Łagiewnickiego w rejonie ulic Okólnej i Wycieczkowej
Treść projektu: p18_063_20180314.pdf
62/2018
Data: 12.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Przełajowej 5
Treść projektu: p18_062_20180316.pdf
61/2018
Data: 12.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Deotymy 7
Treść projektu: p18_061_20180316.pdf
60/2018
Data: 12.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p18_060_20180314.pdf
59/2018
Data: 12.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
Treść projektu: p18_059_20180314.pdf
58/2018
Data: 12.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez Miasto Łódź
Treść projektu: p18_058_20180314.pdf
57/2018
Data: 02.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi"
Treść projektu: p18_057_20180308.pdf
56/2018
Data: 02.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa"
Treść projektu: p18_056_20180305.pdf
55/2018
Data: 02.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi"
Treść projektu: p18_055_20180305.pdf
54/2018
Data: 02.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "RE-START! Program aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach w ramach rewitalizacji M. Łodzi"
Treść projektu: p18_054_20180305.pdf
53/2018
Data: 02.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
Treść projektu: p18_053_20180305.pdf
52/2018
Data: 02.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Muzycznemu w Łodzi
Treść projektu: p18_052_20180305.pdf
51/2018
Data: 26.02.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_051_20180227.pdf
Autopoprawka: p18_051a_20180308.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_051_a2_20180308.pdf
BRM nr 51/2018
Data: 14.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Aliny Margolis-Edelman
Treść projektu: p18_051r_20180320.pdf
50/2018
Data: 26.02.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_050_20180227.pdf
Autopoprawka: p18_050a_20180308.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_050_a2_20180308.pdf
BRM nr 50/2018
Data: 15.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel do mieszkańców Łodzi o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Miasta
Treść projektu: p18_050r_20180321.pdf
49/2018
Data: 23.02.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
Treść projektu: p18_049_20180227.pdf
BRM nr 49/2018
Data: 07.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko w sprawie użyczenia Centrum Dialogu im. Marka Edelmana lokalu przy ul. Więckowskiego 4
Treść projektu: p18_049r_20180308.pdf
48/2018
Data: 23.02.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekształcenia XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. bp. Ignacego Krasickiego w Łodzi przy ul. Obornickiej 11/13 poprzez zmianę jego siedziby
Treść projektu: p18_048_20180227.pdf
BRM nr 48/2018
Data: 07.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko w 50 rocznicę Marca 1968 r.
Treść projektu: p18_048r_20180308.pdf
47/2018
Data: 23.02.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekształcenia XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 57 poprzez zmianę jego siedziby
Treść projektu: p18_047_20180227.pdf
46/2018
Data: 23.02.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi przy ul. Podmiejskiej 21 poprzez zmianę jego siedziby
Treść projektu: p18_046_20180227.pdf
BRM nr 46/2018
Data: 03.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie opracowania programu "Wspólne zielone ulice"
Treść projektu: p18_046r_20180307.pdf
45/2018
Data: 23.02.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień z powiatami łódzkim wschodnim oraz pabianickim
Treść projektu: p18_045_20180227.pdf
BRM nr 45/2018
Data: 03.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie opracowania Programu poprawy jakości życia "Wschód Śródmieścia"
Treść projektu: p18_045r_20180307.pdf
44/2018
Data: 23.02.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
Treść projektu: p18_044_20180227.pdf
BRM nr 44/2018
Data: 03.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie wdrożenia programu działań antydyskryminacyjnych
Treść projektu: p18_044r_20180307.pdf
43/2018
Data: 23.02.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Łodzi projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
Treść projektu: p18_043_20180227.pdf
BRM nr 43/2018
Data: 05.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p18_043r_20180306.pdf
42/2018
Data: 19.02.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum nr 3 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 159/163
Treść projektu: p18_042_180220.pdf
BRM nr 42/2018
Data: 01.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_042r_20180308.pdf
41/2018
Data: 16.02.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Hetmańskiej i Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic Kazimierza Odnowiciela i Zakładowej
Treść projektu: p18_041_20180220.pdf
BRM nr 41/2018
Data: 01.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie skargi p. (...) p. (...) oraz p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_041r_20180308.pdf
40/2018
Data: 16.02.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi
Treść projektu: p18_040_20180220.pdf
39/2018
Data: 14.02.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)
Treść projektu: p18_039_20180214.pdf
BRM nr 39/2018
Data: 28.02.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zwrócenia się do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Wojewody Łódzkiego o wyrażenie zgody na zmianę nazwy ulicy Mieczysława Siewierskiego na ulicę Józefa Jaszuńskiego
Treść projektu: p18_039r_20180228.pdf
BRM nr 38/2018
Data: 07.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p18_038r_20180308.pdf
38/2018
Data: 14.02.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym
Treść projektu: p18_038_20180214.pdf
37/2018
Data: 12.02.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_037_20180214.pdf
Autopoprawka: p18_037a_180220.pdf


Informację wprowadził(a): Migracja danych (28.07.2017 18:20)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (24.01.2018 11:01)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 15634

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
24.01.2018 11:01 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.01.2018 10:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.11.2017 14:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:00 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 08:21 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 01:02 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:33 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:24 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:23 Migracja danych Modyfikacja treści
10.09.2017 22:09 Migracja danych Modyfikacja treści
31.08.2017 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:28 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:27 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:42 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:40 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:05 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:18 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:17 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:13 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:12 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:09 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:08 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:02 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 12:59 Migracja danych Modyfikacja treści
28.07.2017 18:20 Migracja danych Utworzenie strony