Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

149/2018
Data: 18.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego nr 8U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 128
Treść projektu: p18_149_20180521.pdf
148/2018
Data: 18.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnych lokali rnieszkalnych nr 46A i 46B oraz samodzielnego lokalu użytkowego nr 1U, usytuowanych w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 45
Treść projektu: p18_148_20180522.pdf
142/2018
Data: 14.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_142_20180515.pdf
140/2018
Data: 09.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki oraz ulic: Ludwika Zamenhofa i Piotrkowskiej
Treść projektu: p18_140_20180514.pdf
139/2018
Data: 09.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" w zakresie opracowania suplementu pod nazwą "Standaryzacja działań miejskich w planowaniu, projektowaniu i realizacji układu drogowego"
Treść projektu: p18_139_20180511.pdf
138/2018
Data: 09.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść projektu: p18_138_20180511.pdf
135/2018
Data: 07.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_135_20180508.pdf
Autopoprawka: p18_135a_20180514.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_135_a2_20180517.pdf
134/2018
Data: 07.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_134_20180508.pdf
Autopoprawka: p18_134a_20180514.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_134_a2_20180517.pdf
133/2018
Data: 04.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 100
Treść projektu: p18_133_20180508.pdf
130/2018
Data: 27.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Łąkowej 20 i Łąkowej bez numeru
Treść projektu: p18_130_20180508.pdf
126/2018
Data: 27.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania p. (...) do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr LXXIII/1531/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej północną część osiedla Sokołów
Treść projektu: p18_126_20180504.pdf
124/2018
Data: 24.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Zgierskiej i Krótkiej
Treść projektu: p18_124_20180425.pdf
123/2018
Data: 16.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwami "Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi" i "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi" oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi".
Treść projektu: p18_123_180424.pdf
122/2018
Data: 13.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi
Treść projektu: p18_122_180416.pdf
121/2018
Data: 13.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_121_20180416.pdf
120/2018
Data: 13.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_120_20180416.pdf
119/2018
Data: 13.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu: p18_119_20180416.pdf
118/2018
Data: 13.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów
Treść projektu: p18_118_20180416.pdf
117/2018
Data: 13.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
Treść projektu: p18_117_180416.pdf
116/2018
Data: 11.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania pasażowi nazwy Świętej Urszuli Ledóchowskiej
Treść projektu: p18_116_180411.pdf
115/2018
Data: 09.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_115_180410.pdf
Autopoprawka: p18_115a_20180423.pdf
114/2018
Data: 09.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_114_180410.pdf
Autopoprawka: p18_114a_20180423.pdf
113/2018
Data: 09.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr LXVII/I724/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz nadania statutu
Treść projektu: p18_113_180410.pdf
112/2018
Data: 09.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr LXVII/1723/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łodzi domów pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz nadania statutu
Treść projektu: p18_112_180410.pdf
111/2018
Data: 09.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr LXVII/1722/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych oraz nadania statutu
Treść projektu: p18_111_180410.pdf
110/2018
Data: 06.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Zgierskiej 254 i 256 oraz gen. Leopolda Okulickiego ,,Niedźwiadka" bez numeru
Treść projektu: p18_110_180410.pdf
109/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Uslug Wspólnych
Treść projektu: p18_109_180410.pdf
108/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 114 im. prof. Jana Dembowskiego w Łodzi przy ul. Milionowej 64 z Przedszkolem Miejskim nr 227 w Łodzi przy ul. Milionowej 72 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Łodzi przy ul. Milionowej 64 i nadania statutu
Treść projektu: p18_108_180409.pdf
107/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70 z Przedszkolem Miejskim nr 10 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70 i nadania statutu
Treść projektu: p18_107_180409.pdf
106/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 26 im. Armii "Łódź" w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 27/29 z Przedszkolem Miejskim nr 98 w Łodzi przy ul. Legionów 126 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 27/29 i nadania statutu
Treść projektu: p18_106_180409.pdf
105/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Łodzi uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta
Treść projektu: p18_105_180406.pdf
104/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekształcenia XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3 poprzez zmianę jego siedziby
Treść projektu: p18_104_180406.pdf
103/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
Treść projektu: p18_103_180406.pdf
102/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 9
Treść projektu: p18_102_180406.pdf
101/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Treść projektu: p18_101_180406.pdf
100/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Leśnej 12
Treść projektu: p18_100_180410.pdf
99/2018
Data: 05.04.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania
Treść projektu: p18_099_180410.pdf
96/2018
Data: 28.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść projektu: p18_096_20180330.pdf
93/2018
Data: 27.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
Treść projektu: p18_093_20180328.pdf
92/2018
Data: 27.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania za zasadne wezwania Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 121 w Łodzi do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XLVIII/1228/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Adama Mickiewicza oraz ulic: Andrzeja Struga i Piotrkowskiej
Treść projektu: p18_092_20180328.pdf
BRM nr 91/2018
Data: 16.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały stanowisko-apel w sprawie przeciwdziałania dalszemu wzrostowi cen paliw płynnych
Treść projektu: p18_091r_20180516.pdf
BRM nr 90/2018
Data: 16.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_090r_20180517.pdf
90/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy 6 Sierpnia 71 oraz 6 Sierpnia bez numeru
Treść projektu: p18_090_20180330.pdf
BRM nr 89/2018
Data: 16.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na czynności Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
Treść projektu: p18_089r_20180517.pdf
89/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego nr 6U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 147
Treść projektu: p18_089_20180406.pdf
88/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w "Alei klonów srebrzystych" stanowiącej pomnik przyrody
Treść projektu: p18_088_20180328.pdf
BRM nr 88/2018
Data: 16.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Łódzkiemu skargi p. (...)
Treść projektu: p18_088r_20180517.pdf
87/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody
Treść projektu: p18_087_20180328.pdf
BRM nr 87/2018
Data: 16.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu: p18_087r_20180517.pdf
86/2018
Data: 23.03.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody
Treść projektu: p18_086_20180328.pdf


Informację wprowadził(a): Migracja danych (28.07.2017 18:20)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (24.01.2018 11:01)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 23440

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
24.01.2018 11:01 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.01.2018 10:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.11.2017 14:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:00 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 08:21 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 01:02 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:33 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:24 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:23 Migracja danych Modyfikacja treści
10.09.2017 22:09 Migracja danych Modyfikacja treści
31.08.2017 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:28 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:27 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:42 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:40 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:05 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:18 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:17 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:13 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:12 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:09 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:08 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:02 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 12:59 Migracja danych Modyfikacja treści
28.07.2017 18:20 Migracja danych Utworzenie strony