Projekt „Aktywni łodzianie”

Projekt „Aktywni łodzianie”

Projekt jest realizowany w okresie 1.06.2019 r. do 31.08.2020 r., w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałanie VIII.2.2. Wsparcie aktywności zawodowej po 29. roku życia – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Partnerstwie Miasta Łodzi - Partnera Projektu i Fundacji Inicjatyw Regionalnych - Lidera Projektu.

Współpraca zainicjowana została, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom zdiagnozowanym na terenie obszaru rewitalizowanego Łodzi, m. in.: bezrobocia, ubóstwa i problemów edukacyjnych. Działania podjęte w ramach współpracy skoncentrowane są na aktywizacji zawodowej, mającej na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie wymaganych kompetencji, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego. Partnerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań w zakresie aktywizacji zawodowej, wobec czego realizacja projektu w ww. partnerstwie zapewni prawidłowe wykonanie zadań i efektywną realizację założeń projektu.

 


Metryka strony i historia zmian