Tytuł projektu: „Czas na zmiany – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”

 Projekt wybrany do dofinansowania z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie", Działania VIII.2Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia", Poddziałania VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 

Lider: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o.

Partner: Miasto Łódź

Okres realizacji projektu:    01.10.2019 r. – 28.02.2022 r.

Całkowita wartość projektu:                    5 227 957,51 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFS:  4 705 161,75 zł

Grupa docelowa i cel projektu: projekt skierowany jest do grupy 50 osób (27K,23M) pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych/biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wzrost zatrudnienia umożliwią działania ukierunkowane na:

  • nabycie, uzupełnienie, rozszerzenie kwalifikacji zawodowych przez min. 10 osób (50% uczestników szkoleń i kursów zawodowych)
  • nabycie, uzupełnienie, rozszerzenie doświadczenia zawodowego przez 50 osób (100% osób biorących udział w zatrudnieniu subsydiowanym)
  • pozyskanie stałego zatrudnienia przez min. 25 osób (min. 50 uczestników projektu).

Rzeczowy zakres projektu obejmie następujące zadania merytoryczne, realizowane w okresie listopad 2019 – luty 2022:

  1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
  2. Indywidualne poradnictwo zawodowe
  3. Szkolenia i kursy zawodowe
  4. Indywidualne pośrednictwo pracy
  5. Zatrudnienie subsydiowane.

Rezultatem działań będzie pozyskanie stałego zatrudnienia przez min. 25 osób co przełoży się na poprawę sytuacji grupy docelowej na lokalnym rynku pracy, wyjście z bezrobocia oraz rozwój obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi. Projekt zakłada możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO.

Zatrudnienie subsydiowane realizowane będzie w terminie: 12.2019 – 02.2022, z tej formy wsparcia skorzysta 50 uczestników projektu (100 %).

Kontakt:
Biuro Lidera projektu:
Łódź ul. Piotrkowska 55/112

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi
Łódź ul. Piotrkowska 113, IV p, p. 12


Metryka strony i historia zmian