Szansa dla Ciebie –
aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi


Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie ze Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o., realizację projektu „Szansa dla Ciebie – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu pozwoli zwiększyć aktywność zawodową 50 mieszkańców obszaru rewitalizacji i osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: a) osoby po 50. roku życia; b) kobiety; c) długotrwale bezrobotni; d) osoby z niepełnosprawnościami; e) osoby o niskich kwalifikacjach.
Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup, mogą stanowić max. 20% ogólnej liczby osób objętych projektem.

W ramach projektu planuje się realizację następujących działań:

  1. doradztwo zawodowe wraz z opracowania Indywidualnych Planów Działania
  2. poradnictwo psychologiczne
  3. warsztaty aktywizacji zawodowej
  4. szkolenia otwarte zgodnie z IPD
  5. kurs biurowo-kadrowy
  6. pośrednictwo pracy
  7. staże zawodowe.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź i Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o. (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.
Projekt będzie wdrażany do końca kwietnia 2020 r.


Metryka strony i historia zmian