„Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”

Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie z Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider), realizację projektu „Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Współpraca jest odpowiedzią na konieczność rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi. Rozwój przedsiębiorczości będzie możliwy poprzez kompleksowe wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i uruchomienie nowych podmiotów gospodarczych i ich funkcjonowanie przez min. 12 miesięcy.

Projekt skierowany jest do grupy 110 osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. Wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. do kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób w wieku 50+ i długotrwale bezrobotnych.

Celem projektu jest założenie 88 przedsiębiorstw.

Głównym rezultatem będzie założenie nowych, trwałych przedsiębiorstw przez 88 uczestników projektu, co umożliwi stworzenie nowych miejsc pracy nie tylko dla osób, które podjęły działalność gospodarczą, ale i pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę.

Termin realizacji projektu: 1.03.2020 r. – 28.02.2022 r.

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Piotrkowska 55, 90-413 Łódź
tel. 42 630 01 40

Biuro Partnera projektu:
Biuro ds. Rewitalizacji UMŁ
ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
tel. 42 272 63 65


Metryka strony i historia zmian