Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

62/2023
Data: 13.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_062_20230314.pdf
Treść projektu: BAr_p23_062_20230314.doc
61/2023
Data: 10.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Grabińskiej i Jana Kasprowicza
Treść projektu (skan): MPU_p23_061_20230313.pdf
Treść projektu: MPU_p23_061_20230313.docx
60/2023
Data: 10.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej
Treść projektu (skan): MPU_p23_060_20230313.pdf
Treść projektu: MPU_p23_060_20230313.docx
59/2023
Data: 09.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2023 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi.
Treść projektu (skan): MOPS_p23_59_20230309.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_59_20230309.docx
58/2023
Data: 09.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
Treść projektu (skan): MOPS_p23_58_20230309.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_58_20230309.docx
57/2023
Data: 09.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź
Treść projektu (skan): ZDiT_p23_057_20230909.pdf
Treść projektu: ZDiT_p23_057_20230909.pdf
55/2023
Data: 06.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniejącej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_055_20230306.pdf
Treść projektu: Bd_p23_055_edyt_20230306.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p23_055a_20230314.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_055a_edyt_20230314.pdf
54/2023
Data: 06.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_054_20230306.pdf
Treść projektu: Bd_p23_054_20230306.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p23_054a_20230313.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_054a_20230313.docx
51/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego
Treść projektu (skan): BAM_p23_051_20230306.pdf
Treść projektu: BAM_p23_051_20230306.docx
50/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p23_050_20230306.pdf
Treść projektu: Ed_p23_050_20230306.docx
49/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów
Treść projektu (skan): Ed_p23_049_20230306.pdf
Treść projektu: Ed_p23_049_20230306.docx
48/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”
Treść projektu (skan): Ed_p23_048_20230306.pdf
Treść projektu: Ed_p23_048_20230306.docx
47/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Konstantynów Łódzki w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p23_047_20230306.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_047_20230306.docx
46/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Miastem Zgierz w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p23_046_20230306.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_046_20230306.docx
45/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Smugowej 24 i Smugowej bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_045_20230306.pdf
Treść projektu: BAr_p23_045_20230306.docx
44/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BPZ_p23_044_20230321.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_044_20230321.docx
43/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Dostawczej 6 i Dostawczej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_043_20230306.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_043_20230306.docx
42/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Dostawczej 5, Dostawczej bez numeru i Lodowej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_042_20230306.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_042_20230306.docx
BRM nr 42/2023
Data: 14.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi wniosku p. (…)
Treść projektu (skan): BRM_p23_042_20230314.pdf
Treść projektu: BRM_p23_042_20230314.doc
41/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Juliusza Ordona 3 i Juliusza Ordona bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_041_20230306.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_041_20230306.docx
BRM nr 41/2023
Data: 14.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_041_20230314.pdf
Treść projektu: BRM_p23_041_20230314.doc
BRM nr 40/2023
Data: 14.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi do Prezydent Miasta Łodzi o podjęcie działań prawnych w celu odzyskania brakujących środków na wynagrodzenia pracowników oświaty
Treść projektu (skan): BRM_p23_040_20230314.pdf
Treść projektu: BRM_p23_040_20230314.docx
39/2023
Data: 17.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rokicińskiej, Tadeusza Gajcego i Zakładowej
Treść projektu (skan): MPU_p23_039_20230224.pdf
Treść projektu: MPU_p23_039_20230224.docx
BRM nr 39/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Misji Pokojowych ONZ
Treść projektu (skan): BRM_p23_039_20230310.pdf
Treść projektu: BRM_p23_039_20230310.doc
38/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta
Treść projektu (skan): MPU_p23_038_20230217.pdf
Treść projektu: MPU_p23_038_20230217.docx
BRM nr 37/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_037_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_037_20230313.doc
37/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze
Treść projektu (skan): BAM_p23_037_20230220.pdf
Treść projektu: BAM_p23_037_20230220.docx
BRM nr 36/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść projektu (skan): BRM_p23_036_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_036_20230313.doc
36/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Żabiej 10/12, Żabiej bez numeru, Łagiewnickiej bez numeru i Stefana bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_036_20230222.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_036_20230222.docx
BRM nr 35/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobom fizycznym od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Treść projektu (skan): BRM_p23_035_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_035_20230313.doc
35/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wzajemnego powierzenia przez Miasto Łódź i Gminę Andrespol wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków z nieruchomości położonych na terenach przy granicy gmin
Treść projektu (skan): GK_p23_035_20230227.pdf
Treść projektu: GK_p23_035_20230227.doc
34/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_034_20230220.pdf
Treść projektu: BAr_p23_034_20230220.docx
BRM nr 34/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi petycji p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_034_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_034_20230313.doc
33/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna
Treść projektu (skan): ZDiT_p23_033_20230217.pdf
Treść projektu: ZDiT_p23_033_20230217.docx
BRM nr 33/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_033_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_033_20230313.doc
32/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi stwierdzające nieważność uchwały Nr LXVIII/2006/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – Miasto Łódź
Treść projektu (skan): OSR_p23_032_20230221.pdf
Treść projektu: OSR_p23_032_20230221.docx
BRM nr 32/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi (…) na działania Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych
Treść projektu (skan): BRM_p23_032_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_032_20230313.doc
BRM nr 31/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_031_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_031_20230313.doc
31/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w „Alei klonów srebrzystych” stanowiącej pomnik przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p23_031_20230220.pdf
Treść projektu: OSR_p23_031_20230220.doc
BRM nr 30/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_030_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_030_20220313.doc
30/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p23_030_20230220.pdf
Autopoprawka: OSR_p23_030_20230220.doc
29/2023
Data: 30.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść projektu (skan): MOPS_p23_029_20230131.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_029_20230131.docx
BRM nr 29/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_029_20230314.pdf
Treść projektu: BRM_p23_029_20230314.doc
BRM nr 28/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_028_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_028_20230313.doc
28/2023
Data: 30.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki lub świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść projektu (skan): MOPS_p23_028_20230131.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_028_20230131.docx
27/2023
Data: 30.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Szczególne zasady dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2019 - 2023
Treść projektu (skan): MOPS_p23_027_20230131.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_027_20230131.docx
BRM nr 27/2023
Data: 05.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel o uchylenie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
Treść projektu (skan): BRM_p23_027_20230307.pdf
Treść projektu: BRM_p23_027_20230308.doc
26/2023
Data: 30.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych na terenie miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Ed_p23_026_20230130.pdf
Treść projektu: Ed_p23_026_20230130.docx
BRM nr 26/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przywrócenie nazwy Łódź Teofilów węzłowi na drodze ekspresowej S14
Treść projektu (skan): BRM_p23_026_20230308.pdf
Treść projektu: BRM_p23_026_20230308.docx
BRM nr 25/2023
Data: 02.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel do mieszkańców Łodzi o przekazywanie 1,5% swojego podatku na rzecz organizacji działających na terenie Miasta
Treść projektu (skan): BRM_p23_025_20230308.pdf
Treść projektu: BRM_p23_025_20230308.docx
24/2023
Data: 26.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_024_0230131.pdf
Treść projektu: BAr_p23_024_20230131.docx
Autopoprawka (skan): BAr_p23_024_a_20230131.pdf
Autopoprawka: BAr_p23_024_a_20230131.doc
BRM nr 24/2023
Data: 02.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_024_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_024_20230313.doc
BRM nr 23/2023
Data: 02.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_023_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_023_20230313.doc
23/2023
Data: 25.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Jasień, położonej w rejonie ulic Lazurowej i gen. Ignacego Prądzyńskiego
Treść projektu (skan): MPU_p23_023_20230130.pdf
Treść projektu: MPU_p23_023_20230130.docx
BRM nr 22/2023
Data: 02.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców budynku przy ul. (…) w Łodzi na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_022_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_022_20230313.doc
22/2023
Data: 23.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)
Treść projektu (skan): Bd_p23_022_20230124.pdf
Treść projektu: Bd_p23_022_20230124.docx
21/2023
Data: 23.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p23_021_20230124.pdf
Treść projektu: Bd_p23_021_20230124.docx
BRM nr 21/2023
Data: 14.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców kamienicy przy ul. (…) w Łodzi na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_021_20230314.pdf
Treść projektu: BRM_p23_021_20230314.doc
20/2023
Data: 23.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie autostrady A1 oraz ulic Brzezińskiej i Wiączyńskiej – wschodniej części osiedla Nowosolna
Treść projektu (skan): MPU_p23_020_20230124.pdf
Treść projektu: MPU_p23_020_20230124.doc
BRM nr 20/2023
Data: 02.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku Obywatelskiego Komitetu Obrony Mieszkańców Stop Spalarni
Treść projektu (skan): BRM_p23_020_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_020_20230313.doc
19/2023
Data: 23.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 20 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wileńskiej 53/55
Treść projektu (skan): DM_p23_019_20230123.pdf
Treść projektu: DM_p23_019_20230123.docx
BRM nr 19/2023
Data: 02.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_019_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_019_20230313.doc
18/2023
Data: 23.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ulicach Mechanicznej 2/30 i 2/28 oraz Lodowej bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_018_20230123.pdf
Treść projektu: BAr_p23_018_20230123.docx
BRM nr 18/2023
Data: 02.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej
Treść projektu (skan): BRM_p23_018_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_018_20230313.doc
BRM nr 17/2023
Data: 02.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców budynku przy ul. (…) w Łodzi na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_017_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_017_20230313.doc
17/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Traktorowej do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p23_017_20230123.pdf
Treść projektu: MPU_p23_017_20230123.docx
16/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej doliny rzek Jasienia i Olechówki, położonej w rejonie ulic: Stanisława Dubois, Polarnej, gen. Ignacego Prądzyńskiego, Czahary, Świętojańskiej i Reymonta
Treść projektu (skan): MPU_p23_016_20230130.pdf
Treść projektu: MPU_p23_016_20230130.docx
BRM nr 16/2023
Data: 21.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Krystyny i Stefana Krygierów
Treść projektu (skan): BRM_p23_016r_20230224.pdf
Treść projektu: BRM_p23_016r_20230224.doc
15/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa”, położonej w rejonie ulic: Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, Laskowej i Rudzkiej
Treść projektu (skan): MPU_p23_015_20230130.pdf
Treść projektu: MPU_p23_015_20230130.docx
BRM nr 15/2023
Data: 21.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Magiczna
Treść projektu (skan): BRM_p23_015r_20230224.pdf
Treść projektu: BRM_p23_015r_20230224.doc
BRM nr 14/2023
Data: 21.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Koperkowa
Treść projektu (skan): BRM_p23_014r_20230224.pdf
Treść projektu: BRM_p23_014r_20230224.doc
14/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi z przeznaczeniem pod lokalizacje stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Treść projektu (skan): DM_p23_014_20230123.pdf
Treść projektu: DM_p23_014_20230123.docx
13/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu
Treść projektu (skan): DM_p23_013_20230123.pdf
Treść projektu: DM_p23_013_20230123.docx
BRM nr 13/2023
Data: 01.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie naruszenia prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez Ministra Edukacji i Nauki
Treść projektu (skan): BRM_p23_013_20230131.pdf
Treść projektu: BRM_p23_013_20230131.docx
BRM nr 12/2023
Data: 24.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko w sprawie ochrony drzew na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 95
Treść projektu (skan): BRM_p23_012_20230125.pdf
Treść projektu: BRM_p23_012_20230125.doc
12/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2026
Treść projektu (skan): ZSS_p23_012_20230123.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_012_20230123.docx
11/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
Treść projektu (skan): GK_p23_011_20230124.pdf
Treść projektu: GK_p23_011_20230124.docx
BRM nr 10/2023
Data: 30.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2023
Treść projektu (skan): BRM_p23_010_20230130.pdf
Treść projektu: BRM_p23_010_20230130.doc
10/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): GK_p23_010_20230124.pdf
Treść projektu: GK_p23_010_20230124.docx
9/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2023”
Treść projektu (skan): OSR_p23_009_20230123.pdf
Treść projektu: OSR_p23_009_20230123.docx
8/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_008_20230120.pdf
Treść projektu: Bd_p23_008_edyt_20230120.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p23_008a_20230130.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_008a_edyt_20230130.pdf
BRM nr 8/2023
Data: 03.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r.
Treść projektu (skan): BRM_p23_8_20230105.pdf
Treść projektu: BRM_p23_8_20230105.doc
BRM nr 7/2023
Data: 03.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej upamiętnienia Piotra Szczęsnego
Treść projektu (skan): BRM_p23_7_20230105.pdf
Treść projektu: BRM_p23_7_20230105.doc
7/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_007_20230120.pdf
Treść projektu: Bd_p23_007_20230120.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p23_007a_20230130.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_007a_20230130.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p23_007_a2_20230131.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p23_007_a2_20230131.docx
6/2023
Data: 09.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 6 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi
Treść projektu (skan): CAPZ_p23_006_20230110.pdf
Treść projektu: CAPZ_p23_006_20230110.docx
BRM nr 6/2023
Data: 03.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej uznania alei 53 głogów za pomnik przyrody
Treść projektu (skan): BRM_p23_6_20230105.pdf
Treść projektu: BRM_p23_6_20230105.doc
BRM nr 5/2023
Data: 03.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_5_20230105.pdf
Treść projektu: BRM_p23_5_20230105.doc
5/2023
Data: 09.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
Treść projektu (skan): CSS_p23_005_1_20230110.pdf
Treść projektu: CSS_p23_005_1_20230110.docx
4/2023
Data: 09.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_004_20230109.pdf
Treść projektu: Bd_p23_004_edyt_20230109.pdf
BRM nr 4/2023
Data: 03.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_4_20230105.pdf
Treść projektu: BRM_p23_4_20230105.doc
3/2023
Data: 09.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_003_20230109.pdf
Treść projektu: Bd_p23_003_20230109.docx
BRM nr 3/2023
Data: 03.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_3_20230105.pdf
Treść projektu: BRM_p23_3_20230105.doc
2/2023
Data: 04.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść projektu (skan): Ed_p23_002_20230105.pdf
Treść projektu: Ed_p23_002_20230105.docx
BRM nr 2/2023
Data: 03.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_2_20230105.pdf
Treść projektu: BRM_p23_2_20230105.doc
BRM nr 1/2023
Data: 03.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_1_20230105.pdf
Treść projektu: BRM_p23_1_20230105.docx
1/2023
Data: 04.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2023 form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane
Treść projektu (skan): Ed_p23_001_20230105.pdf
Treść projektu: Ed_p23_001_20230105.docx


Metryka strony i historia zmian