Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

345/2019
Data: 15.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Treść projektu (skan): ZDiT_p19_345_20191015.pdf
Treść projektu: ZDiT_p19_345_20191015.docx
344/2019
Data: 15.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu (skan): ZDiT_p19_344_20191015.pdf
Treść projektu: ZDiT_p19_344_20191015.docx
343/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
Treść projektu (skan): GK_p19_343_20191015.pdf
Treść projektu: GK_p19_343_20191015.docx
342/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu przez Miasto Łódź odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść projektu (skan): GK_p19_342_20191015.pdf
Treść projektu: GK_p19_342_20191015.docx
341/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): GK_p19_341_20191015.pdf
Treść projektu: GK_p19_341_20191015.docx
340/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
Treść projektu (skan): GK_p19_340_20191015.pdf
Treść projektu: GK_p19_340_20191015.docx
339/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Treść projektu (skan): GK_p19_339_20191015.pdf
Treść projektu: GK_p19_339_20191015.docx
338/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych
Treść projektu (skan): GK_p19_338_20191015.pdf
Treść projektu: GK_p19_338_20191015.docx
337/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść projektu (skan): Fn_p19_337_20191014.pdf
Treść projektu: Fn_p19_337_20191014.docx
336/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic: Tomaszowskiej, Olechowskiej i Transmisyjnej
Treść projektu (skan): MPU_p19_336_20191015.pdf
Treść projektu: MPU_p19_336_20191015.docx
335/2019
Data: 14.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Pabianickiej 215/217
Treść projektu (skan): ZNN_p19_335_20191015.pdf
Treść projektu: ZNN_p19_335_20191015.doc
334/2019
Data: 07.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Łodzi na lata 2019 – 2022
Treść projektu (skan): WZNN_p19_334_20191008.pdf
Treść projektu: WZNN_p19_334_20191008.docx
333/2019
Data: 04.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu (skan): Bd_p19_333_skan_20191004.pdf
Treść projektu: Bd_p19_333_20191004.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p19_333a_20191014.pdf
Autopoprawka: Bd_p19_333a_ed_20191014.pdf
332/2019
Data: 04.10.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok
Treść projektu (skan): Bd_p19_332_20191004.pdf
Treść projektu: Bd_p19_332_20191004.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p19_332a_20191014.pdf
Autopoprawka: Bd_p19_332a_20191014.doc
331/2019
Data: 30.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Zgierskiej 127 w Łodzi
Treść projektu (skan): BAM_p19_331_20191008.pdf
Treść projektu: BAM_p19_331_20191008.docx
330/2019
Data: 20.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza, Nawrot i płk. Jana Kilińskiego
Treść projektu (skan): MPU_p19_330_20190924.pdf
Treść projektu: MPU_p19_330_20190924.docx
329/2019
Data: 13.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BGM_p19_329_20190916.pdf
Treść projektu: BGM_p19_329_20190916.docx
328/2019
Data: 13.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu (skan): WEd_p19_328_20190916.pdf
Treść projektu: WEd_p19_328_20190916.docx
327/2019
Data: 13.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. „Cool Cities” współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020
Treść projektu (skan): ZPr_p19_327_20190916.pdf
Treść projektu: ZPr_p19_327_20190916.docx
326/2019
Data: 13.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Franciszkańskiej i płk. Berka Joselewicza
Treść projektu (skan): MPU_p19_326_20190923.pdf
Treść projektu: MPU_p19_326_20190923.docx
325/2019
Data: 13.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej i nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej
Treść projektu (skan): ZNN_p19_325_20190916.pdf
Treść projektu: ZNN_p19_325_20190916.docx
324/2019
Data: 13.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych, pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
Treść projektu (skan): ZDiT_p19_324_20190916.pdf
Treść projektu: ZDiT_p19_324_20190916.docx
323/2019
Data: 13.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu (skan): ZDiT_p19_323_20190916.pdf
Treść projektu: ZDiT_p19_323_20190916.docx
Autopoprawka (skan): ZDiT_p19_323a_20190917.pdf
Autopoprawka: ZDiT_p19_323a_20190917.doc
322/2019
Data: 06.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu (skan): p19_322_20190909.pdf
Autopoprawka (skan): WB_p19_322a_190916.pdf
Autopoprawka: WB_p19_322a_ed_190916.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): WB_p19_322a2_20190918.pdf
Autopoprawka nr 2: WB_p19_322a2_ed_20190918.pdf
321/2019
Data: 06.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok
Treść projektu (skan): p19_321_20190909.pdf
Autopoprawka (skan): WB_p19_321a_190916.pdf
Autopoprawka: WB_p19_321a_190916.doc
Autopoprawka nr 2 (skan): WB_p19_321a2_20190918.pdf
Autopoprawka nr 2: WB_p19_321a2_20190918.doc
320/2019
Data: 05.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): p19_320_20190909.pdf
319/2019
Data: 05.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kinga C. Gillette, Maratońskiej i Nowy Józefów oraz granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p19_319_20190909.pdf
317/2019
Data: 02.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 69 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi przy ul. Łucji 12/16
Treść projektu (skan): p19_317_20190909.pdf
316/2019
Data: 02.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 68 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wvchowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24
Treść projektu (skan): p19_316_20190909.pdf
315/2019
Data: 02.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 66 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Łodzi przy ul. Ludwika Krzywickiego 20
Treść projektu (skan): p19_315_20190909.pdf
314/2019
Data: 02.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 65 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. dr. Henryka Jordana "Jordanówka" w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36
Treść projektu (skan): p19_314_20190909.pdf
313/2019
Data: 02.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 56 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 30/34
Treść projektu (skan): p19_313_20190909.pdf
312/2019
Data: 02.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 54 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi przy ul. Wapiennej 24a
Treść projektu (skan): p19_312_20190909.pdf
311/2019
Data: 02.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 53 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 151
Treść projektu (skan): p19_311_20190909.pdf
310/2019
Data: 02.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 50 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 36
Treść projektu (skan): p19_310_20190909.pdf
309/2019
Data: 02.09.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 49 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi przy ul. Spadkowej 11
Treść projektu (skan): p19_309_20190909.pdf
308/2019
Data: 30.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): p19_308_20190903.pdf
307/2019
Data: 30.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii
Treść projektu (skan): p19_307_20190904.pdf
302/2019
Data: 14.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040
Treść projektu (skan): p19_302_20190816.pdf
Autopoprawka (skan): p19_302a_20190827.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): p19_302a2_20190829.pdf
301/2019
Data: 14.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok
Treść projektu (skan): p19_301_20190816.pdf
Autopoprawka (skan): p19_301a_20190827.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): p19_301a2_20190829.pdf
298/2019
Data: 13.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_298_20190814.pdf
297/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14
Treść projektu (skan): p19_297_20190822.pdf
296/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 46 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Łodzi przy ul. Krochmalnej 15
Treść projektu (skan): p19_296_20190822.pdf
295/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 44 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi przy ul. Deotymy 1
Treść projektu (skan): p19_295_20190822.pdf
294/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 43 im. Karla Dedeciusa w Łodzi przy ul. Powszechnej 15
Treść projektu (skan): p19_294_20190822.pdf
293/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 41 im. Stefana Żeromskiego w Łodzi przy ul. Karola Bohdanowicza 11
Treść projektu (skan): p19_293_20190822.pdf
292/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 40 im. Wandy Rutkiewicz w Łodzi przy ul. Kaliskiej 25/27
Treść projektu (skan): p19_292_20190822.pdf
291/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 38 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi przy ul. Stanisława Dubois 7/9
Treść projektu (skan): p19_291_20190822.pdf
290/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 37 w Łodzi przy ul. Jarosławskiej 29
Treść projektu (skan): p19_290_20190822.pdf
289/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi przy ul. Dąbrówki 1
Treść projektu (skan): p19_289_20190822.pdf


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (16.09.2019 10:28)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 24378